Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Revidované překlady pro veřejnost

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Stránkovaný přehledCelexNázev-originálNázev-překladGestor
21978A0502(01)Agreement between the European Economic Community (EEC) and Belgium, Denmark, the Federal Republic of Germany, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom, Member States of that Community (Member States), on the one hand, and the International Development Association (Association), on the other handDohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím (dále jen “EHS”) a Belgií, Dánskem, Francií, Irskem, Itálií, Lucemburskem, Nizozemskem, Spojeným královstvím, Spolkovou republikou Německo, členskými státy tohoto Společenství (dále jen “členské státy”) na jedné straně, a Mezinárodním sdružením pro rozvoj (dále jen “sdružení”) na straně druhéMZV
21978A0517(01)Agreement in the form of an exchange of letters amending Annex A to Protocol 1 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss ConfederationDohoda ve formě výměny dopisů, kterou se mění příloha A protokolu č. 1 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederacíMPO
21978A0914(01)Cooperation Agreement between the European Atomic Energy Community and the Swiss Confederation in the field of controlled thermonuclear fusion and plasma physicsDOHODA O SPOLUPRÁCI mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Švýcarskou konfederací v oblasti řízené jaderné syntézy a fyziky plazmatuMPO
21978A0927(02)Agreement in the form of an exchange of letters amending the Agreement between the European Economic Community and the Swiss ConfederationDohoda ve formě výměny dopisů o změně Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederacíMPO
21978A1024(01)Convention on future multilateral cooperation in the Northwest Atlantic fisheriesÚmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním AtlantikuMZe
21978A1110(02)Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Bank for International Settlements concerning the mobilisation of claims held by the Member States under the medium-term financial assistance arrangementDohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Bankou pro mezinárodní platby o mobilizaci pohledávek členských států v rámci dohody o střednědobé finanční pomociČNB
21978A1117(01)European Convention for the protection of animals kept for farming purposesEvropská úmluva o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účelyMZe
21979A0412(01)Arrangement regarding bovine meatUjednání o hovězím maseMZe
21979A0412(02)International dairy arrangementMezinárodní ujednání o mléčných výrobcíchMZe
21979A0531(01)Protocol to the Agreement on the importation of educational, scientific and cultural materialsPROTOKOL k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálůGŘC
21979A0615(02)Agreement between the Government of the Republic of Senegal and the European Economic Community on fishing off the Coast of SenegalDohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Senegalské republiky o rybolovu při pobřeží SenegaluMZe
21979A0623(01)Convention on the conservation of migratory species of wild animalsÚMLUVA o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichůMŽP
21979A0919(01)Convention on the conservation of European wildlife and natural habitatsÚ M L U V A o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť PREAMBULEMŽP
21979A1101(01)Multilateral Agreements resulting from the trade negotiations of 1973-1979 (GATT) Protocol to the Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on tariffs and tradePROTOKOL K DOHODĚ O PROVÁDĚNÍ ČLÁNKU VII VŠEOBECNÉ DOHODY O CLECH A OBCHODUGŘC
21979A1113(01)Convention on long-range transboundary air pollution, Resolution on long-range transboundary air pollutionÚMLUVA o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice státůMŽP
21980A0227(02)Agreement between the Government of the Republic of Guinea Bissau and the European Economic Community on fishing off the coast of Guinea Bissau Protocol between the European Economic Community and the government of the Republic of Guinea BissauDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje BissauMZe
21980A0227(05)Agreement on fisheries between the European Economic Community and the Kingdom of NorwayDohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvímMZe
21980A0307(01)Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand - member countries of the Association of South-East Asian Nations - Protocol concerning Article 1 of the AgreementDohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem – členskými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní AsieMPO
21980A0430(01)Agreement negotiated between the European Economic Community and Canada under Article XXVIII of GATT concerning certain products in the fruit and vegetables sectorDOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kanadou sjednané podle článku XXVIII GATT o určitých produktech v odvětví ovoce a zeleninyMZe
21980A0519(01)Agreement in the form of an exchange of letters amending the Agreement between the European Economic Community and the Republic of IcelandDOHODA ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikouMPO
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti