ČeskyDruhAnglickyNěmeckyFrancouzsky
(mrazírenská) plavidla lovící tuňáky vlečnou sítíZ(freezer) tuna seinersThunfischwadenfängern thoniers senneurs
(obchodní) firmaZname (of business)Firmadénomination (de commerce)
(pšenice) špaldaZspeltSpelzépeautre
(revidovaný) Pakt o stabilitě a růstu / Pakt stability a růstu(revised) Stability and Growth Pactpacte de stabilité et de croissance (révisé) (PSC) (m)
(společná) pravidla dovozuZ(common) rules for imports(gemeinsame) Regelung der Einfuhrenrégime (commun) applicable aux importations
(trvale) udržitelné lesní hospodaření / udržitelné obhospodařování lesůsustainable forestry / sustainable forest managementgestion durable des foręts (f)
1,1,1-trichlorethanP1,1,1-trichloroethane1,1,1-Trichlorethantrichloro-1,1,1-éthane
18měsíční program předsednictví18-Month Presidency Programme18-monatiges Programm der EU-Ratspräsidentschaftprogramme (m) de la présidence sur 18 mois
abrazivaZabrazivesxabrasifs
absolutní práhZabsolute thresholdabsolute Schwelleseuil absolut
absorbční papírZabsorbent paperxpapier absorbant
absorbovaná dávka (D)Pabsorbed dose (D)Energiedosis (D) edose absorbée (D) f
ACC - oblastní středisko řízeníZACC - Area Control CentreBezirkskontrollstellex
acetanhydridPacetic anhydrideEssigsäureanhydridanhydride acétique
acquis Společenství acquis communautaireacquis (m) communautaire
AD F/M (dcm) dodatečné clo na moukuZAD F/M (adf) additional duty on flourAD F/M (Zme) Zollzuschlag auf MehlAD F/M (daf) droit additionnel sur le farine
ad personam (pro vlastní osobu, osobně)Pad personamad personamad personam
AD S/Z (dcc) dodatečné clo na cukrZAD S/Z (ads) additional duty on sugarAD S/Z (ZZu) Zollzuschlag auf ZuckerAD S/Z (das) droit additionnel sur le sucre
adaptabilita; přizpůsobivostZadaptabilityAnpassungsfähigkeitcapacité d'adaptation
adaptaceZconditioningGewöhnungadaptation
adaptační obdobíZadaptation periodAnpassungslehrgangstage d´adaptation
adaptační podporaZadaptation aidAnpassungshilfeaide d'adaptation
aditivitaZadditivityAdditivitätpropriété additive
administrativní nákladyZadministration costs, administrative costsVerwaltungskostencouts administratif
administrativní pracovníkZsenior administrative assistantVerwaltungshauptinspektorassistant
administrativní zátěžadministrative burdenVerwaltungslasten (fpl), Vewaltungsbelastung (fsg)contrainte administrative (f)
administrativní zdrojeZadministrativní zdrojeVerwaltungsquellensources administratives
adresa pro účely doručováníZaddress for serviceZustellungsanschriftdomicile élu
adresátPconsignee, addresseeEmpfängerdestinataire
adresné reklamní zásilkyZdirect mailDirektwerbung publipostage, mailing direct, pli postal personnalisé
adresný systém signalizaceZadressed signalling systemadressiertes Signallisierungssystemsysteme de signalisation commun
adresováníZaddressingAdressierungadressage
adspekce (= prohlídka zrakem)Pvisual inspectionBesichtigunginspection visuelle, examen visuel
advokátattorney-at-law (US) ; barrister (UK) ; solicitor (UK) avocat (m)
aerobní - anaerobní zpracováníZaerobic - anaerobic treatmentaerobe - anaerobe Behandlungtraitement aérobie - anaérobie
aerobní čištění odpadních vodZAerobic wastewater treatment Aerobe Abwasserreinigungtraitement aerobique
Afghánský islámský emirátZIslamic Emirate of AfghanistanIslamisches Emirat AfghanistanÉmirat islamique d´Afghanistan
Africká rozvojová bankaZAfrican Development BankAfrikanische EntwicklungsbankBanque africaine de développement
africké, karibské a tichomořské země (AKT)ZAfrican, Caribbean and Pacific countries (ACP)die Länder Afrikas, des Karibischen Raumes und des Pazifischen Ozeans (AKP)les pays d'Afrique, des Caraďbes et du Pacifique (ACP)
africký mor prasatZAfrican swine feverSchweinepestpeste porcine africaine
Africký vědecký a technický poradenský výborPAfrican Scientific and Technical Advisory CommitteeAfrikanische wissenschaftliche und technische beratende Ausschußcomité consultatif scientifique et technique africain
agenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruchAgenda for a Competitive and Sustainable European Tourismagenda pour un tourisme européen compétitif et durable (m)
agenda řidičůDrivers' Register & AdministrationFahrerregister (n)programme des chauffeurs (f)
agenturaagencyAgentur (f)agence (f)
Agentura CzechTourismCzechTourism (Agency)Agentur CzechTourism (f)Agence CzechTourism (f)
Agentura ochrany přírody a krajiny ČRAgency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech RepublicAgentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik (f)Agence pour la protection de la nature et du paysage de la République tchčque (f)
agentura poskytující hypoteční úvěryZreal estate credit agencyBodenkreditagenturagence de crédit immobilier
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvestInvestment and Business Development Agency CzechInvest; CzechInvestAgentur für Wirtschafts- und Investitionsförderung CzechInvest (f)Agence pour le développement économique et les investissements CzechInvest (f)
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitáchAgency for Social Inclusion in Roma LocalitiesAgentur für soziale Eingliederung in Roma-LokalitätenAgence pour l'inclusion sociale dans les zones d'habitat roms (f)
agentura pro úvěrové hodnocení / ratingová agenturarating agencyagence (f) de notation de crédit
Agentura pro základní právaAgency for Fundamental RightsAgence des droits fondamentaux (f)
Agentura rozvoje informatikyInformation Technology Development AgencyAgentur für Informatikentwicklung (f)Agence pour le développement de l'informatique (f)
aglomerační zařízeníZsintering plant, sinter plantSinteranlageinstallation de frittage, installation d'agglomération
agregace, souhrnný ukazatelZaggregate, aggregationAggregat, agregierte Grösseagrégat
agregovaná míra podporZAggregate Measurement of Support (AMS)aggregiertes Stützungsmaß, mesure globale du soutien
agro-environmentZagri-environmentLandwirtschaftliche Umweltmaßnahmenagroenvironnement
agro-environmentální opatřeníZmeasures for agri-environmentMaßnahmen betreffend den Umweltschutz in der Landwirtschaftmesures agri-environnementales
agro-environmentální ukazateleZagri-environmental indicatorsAgrarumweltindikatorenindicateurs agri-environnementales
agrocenzusZcensus of agriculture, agricultural census Landwirtschaftszählungrecensement de l´agriculture, recensement agricole
agromonetární úpravaZagrimonetary arrangements agrimonetäre Regelungrégime agrimonétaire
akademický pracovník vysoké školyZacademicWissenschaftleruniversitaire
akademieacademyAkademie (f)académie (f)
Akademie věd ČR Academy of Sciences of the Czech RepublicWissenschaftsakademie der Tschechischen Republik (f)Académie des sciences de la République tchčque (f)
akátový medPacacia honeyAkazienhonig rmiel d´acacia m
akce s povinnou akreditacíevents requiring accreditationmanifestation soumise ŕ accréditation
akceptaceZacceptanceAkzeptacceptation
akceptační testZacceptance testAbnahmeprüfungx
akcieZshares (in undertakings)Aktien, Anteile (an verbundene Unternehmen)actions, parts (dans des entreprises)
akcie na doručiteleZbearer sharesInhaberaktientitres au porteur
akcionářZshareholder; stockholderAktionäractionnaire
akciová společnost s jedním akcionářemPsingle-member public limited companyEinpersonen-Aktiengesellschaftsociété anonyme unipersonnelle
akciová společnost, veřejně obchodovaná akciová společnosti (a. s.)Zcompany limited by share capital, public limited liability company with share capital (Ltd.)Aktiengesellschaft (AG)société anonyme, société anonyme par actions (SA)
akční plánaction planplan (m) d’action
akční plán o městské mobilitěaction plan on urban mobilityplan (m) d’action sur la mobilité urbaine 
akční plán pro energetickou účinnostEnergy Efficiency Action Planplan d'action pour l'efficacité énergétique (m)
akční plán pro environmentální technologieEnvironmental Technology Action Planplan d'action en faveur des écotechnologies (m)
akční plán pro lesnictvíForest Action Planplan d’action en faveur des foręts (m)
akční plán pro logistikuAction Plan for Logisticsplan d'action pour la logistique (m)
akční plán pro městskou dopravuAction Plan for Urban Transportplan d'action sur les transports urbains (m)
akční plán pro strategické energetické technologie (SET)Strategic Energy Technologies (SET) Action Planplan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET) (m)
akční plán pro vymahatelnost lesního práva, státní správu a obchodAction Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Tradeplan d’action pour l’application des rčglementations forestičres, la gouvernance et les échanges commerciaux (m)
Akční plán světové vrcholné schůzky o potravináchZWorld Food Summit plan of actionPlan d´action du sommet mondial de l´alimentation
akční program pro oblast životního prostředíZaction programme for the environmentAktionsprogram für die Umweltprogramme d'action pour l'environment
akční program/y Evropských společenství pro životní prostředíZprogramme/s of action of the European Communities on the environmentAktionsprogramm/e der Europäischen Gemeinschaften für den Umweltschutzle/s proramme/s d'action des Communautés européennes en matiére d'environment
akreditace novinářůaccreditation of media representativesaccréditation des journalistes / professionnels des médias
akreditační komiseAccreditation CommissionAkkreditierungskommission (f)commission d'accréditation (f)
akreditační odznakaccreditation pinpin's
akreditační pultaccreditation deskcomptoir d'accréditation
akreditační vstupní kartaaccreditation badgebadge d'accréditation
akreditovat se / provést akreditacibecome accredited / obtain accreditationsolliciter une accréditation
akruální bázeZaccrual basisperiodengerechte Erfassungprincipe des droits constatés
akruální účetnictví, účetnictví na akruální báziZaccrual basis of accountingxcomptabilité d'exercice
akruální závazkyZaccrued liabilitiestransitorische Passivapassif transitoire
akt o přistoupeníZAct of AccessionBeitrittsakteacte de l'adhésion
akt SpolečenstvíZCommunity actGemeinschaftsaktacte communautaire
aktinobacilózaZactinobacillosisAktinobazilloseactinobacillose
aktinomykózaZactinomycosisAktinomykoseactinomycose
aktivacePactivationAktivierung eactivation f
aktivita (A)Pactivity (A)Aktivität (A) eactivité (A) f
aktivní cestovní ruchZinbound tourismEinreiseverkehrtourisme récepteur
aktivní dopravní prostředkyZactive means of transportaktrive Beförderungsmittelmoyen de transport actif
aktivní nebo pasivní zušlechťovací stykZinward or outward processingaktive oder passive Veredelungperfectionnement actif ou passif
aktivní stárnutíactive ageingvieillissement actif (m)
aktivní uhlíZactivated carbonAktivkohlecharbon activé
aktivní začleňování do společnostiactive inclusioninclusion (f) active
aktivní zušlechťovací stykZinward processingaktive Veredelungperfectionnement actif
aktivovaná produkceZcapitalised productionselberstellte Anlagenproduction immobilisée
aktivumZassetAktivumactif
aktualizovatupdateaktualisieren, auf den aktuellen Stand bringenactualiser, mettre ŕ jour
aktuální politické otázkycurrent political issues / affairsaktuelle politische Fragenquestions politiques d'actualité (f)
akvakulturaZaquacultureAquakulturaquaculture
akvizice na účet třetích osobZcanvassing on behalf of third partiesAkquisition für Rechnung Dritterdémarchage pour le compte de tiers
alergieZallergiesAllergienallergies
aleutská chorobaZAleutian diseaseAleutenkrankheitmaladie aleoutienne
alfabetický kód NACE rev. 1 - 1 písmeno (sekce)ZNACE Rev. 1 alphabetical code (section)xx
alfabetický kód NACE rev. 1 - 2 písmena (subsekce)ZNACE Rev. 1 two-character alphabetical code (subsection)xx
alginát sodnýZsodium alginateNatriumalginatalginate de sodium
alginát vápenatýZcalcium alginateCalciumalginatalginate de calcium
algoritmus kódováníZscrambling algorithmVerwuerfelungs-Algorithmusalgorithme d'embrouillage
alkohol pro potravinářské užitíZalcohol destined for comestible useAlkohol für die Nahrungsmittelalcool comestible
alkoholizované vínoZwine fortified (for distillation)Brennwein, gespriteter Weinvin viné
alkylhalogenidy kovůPmetal alkyl halidesMetallalkylhalogenidehalogenures de métaux-alkyls
alopatickýZallopathicallopathique
alpská a horská plemenaZAlpine and mountain breeds
Alšova jihočeská galerieAleš South Bohemian GalleryGalerie Aleš de Bohęme du Sud
alternativní směrný ukazatelZalternative leading indicatoralternativer Frühindikator autre indicateur rapide
Alzeimerova chorobaAlzheimer’s diseasemaladie (f) d’Alzheimer 
ambulantní péčeoutpatient careambulante Pflege (f)soins ambulatoires (m)
americké karafiáty s prasklým kalichemZAmerican carnations with a split calyxgeplatzte amerikanische Nelkenoeillets américains a calice éclate
americký normalizovaný kód pro výměnu informací (kód ASCII)ZAmerican Standard Code for Information Interchange (ASCII) ASCII-Zeichen caractere ASCII
americký program bezvízového stykuUS Visa Waiver Programprogramme (m) américain d’exemption de visa
Amsterodamská smlouvaZTreaty of Amsterdam / Amsterdam treatyVertrag von Amsterdamtraité d'Amsterdam
amur bílýZwhite amur, grass carpGraskarpfencarpe herbivore
anadromní rybyZanadromic fishanadrome Fischepoissons anadromes
anaerobní mikroorganismy redukující siřičitanyZsulphite-reducing anaerobessulfitreduzierende Anaerobieranaérobies sulfitoréducteurs
analogZsimilar productproduit analogue
analytické a organoleptické zkouškyZanalytical and organoleptic testsanalytische und organoleptische Prüfungexamens analytiques et organoleptiques
analytické jednotkyZanalytical unitsAnalyseeinheitenunités d'analyse
analytický detekční limitZanalytical detection limitanalytische Nachweisbarkeitsgrenzelimite de détection analytique
analýzaanalysisAnalyse (f)analyse (f)
analýza rizikZrisk analysisRisikoanalyseanalyse de risque
analyzovat (výsledky)analyze (results)analysieren (Ergebnisse)analyser (des résultats)
analýzy a expertizyanalyses and expert opinionsAnalysen und Gutachten (fpl, npl)analyses et expertises (fpl)
ananasPpineappleAnanasananas
AndréAndréAndré
anizotropní elektroocelZnon-oriented electrical steelnichtkornorientiertes Elektrobandx
annona cherimolaZsugar applesCherimoyacherimoles
annona muricataZsoursopStachelannonecorossol
annona reticulataZbullock's heart (custard apple)Netzannonecoeur de boeuf (Cachiman)
anthelmintika Zanthelmintic medicinal productsAnthelmintikum, Ant(i)helminthika, Wurmmittelanthelmintiques (vermifuges)
antidumpingové cloZanti-dumping dutyAntidumpingzolldroit antidumping
antidumpingové řízeníZprocédure antidumpingprocédure antidumping
antikoncepční prostředekZcontraceptiveEmpfängnissverhütungsmittelcontraceptif
anuitaZannuityRenteannuité
aperitivaperitifapéritif (m)
aplikační vrstvaZapplication layerAnwendungsschichtx
aplikovat (pravidla)apply (rules)anwenden (Regeln)appliquer (des rčgles)
aplikující odborníkPpractitioneranwendende Fachkraft epraticien m
arašídové másloZpeanut butterErdnussbutterbeurre de cacahuete, beurre d'arachides
arašídový olejpeanut oilhuile de cacahoučte / cacahučte (m)
areál rozšířeníZrange extend, area of distributionHoheitsgebietaire de répartition
archivarchivesArchiv (n)archives (fpl)
archiv fotografiíphoto gallery galerie photos / archives photos
Archiv Pražského hraduPrague Castle ArchivesArchiv der Prager Burg (n)archives du Château de Prague (fpl)
archivní službaArchiving ServiceArchivdienst (m)service (m) des archives
Archivní správa Ministerstva vnitra Archives Administration of the Ministry of the InteriorArchivverwaltung des Innenministeriums (f)Administration des archives du ministčre de l'Intérieur (f)
Armáda České republikyArmed Forces of the Czech RepublicArmee der Tschechischen Republik (f)Armée de la République tchčque (f)
armaturyPfittingsFormstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstückemunis d´accessoires
artritidaZarthritisGelenkentzündungarthrite
artritidaZarthritisArthritisarthrite
artyčokyZartichokes, globe artichokesArtischockenartichauts
asanaceZdisinfectionSanierungopération d'assainissement
asanační podnikZcarcase disposal plantTierkörperverwertungsbetriebéquarrissage
asanační ústav, kafilérieZcarcase disposal plant, rendering plantTierkörperbeseitigungsanstalt, Tierkörperverwertungsanstaltentreprise d´équarrissage
ASBL (neziskové organizace)ZASBL (Nonprofit organizations)ASBL (Organisation ohne Erwerbscharakter)ASBL (Associations sans but lucratif)
Asijská rozvojová bankaZAsian Development BankAsiatische EntwicklungsbankBanque asiatique de développement
asistenční činnostZassistance activityBeistandsleistungenactivité d´assistance
asistenční dohodaZassistance contractBeistandsvertragcontrat d´assistance
asistenční služby pro turisty (asistence turistům)Ztourist assistancetouristische Beistandsleistungassistance touristique
asistenční služby v případě nehody nebo poruchy silničního vozidlaZassistance on the occasion of an accident or breakdown involving a road vehicleBeistandsleistungen anläßlich eines Unfalls oder einer Panne eines Kraftfahrzeugsassistance a l´occasion d´un accident ou d´une panne affectant un véhicule routier
asistent, -ka ministra, vrchního ředitele, řediteleassistant to the Minister of …, Section Director, DirectorAssistent, -in des Ministers, des Oberdirektors, des Direktors (m,f)assistant, -e du ministre, du directeur de section, du directeur (m,f)
asistovaný porod (oprasení)Zassisted farrowingüberwachtes Abferkelnmise bas assistée
asociaceZassociationVereinigungaccociation
Asociace krajů ČRAssociation of Regions of the Czech RepublicAssoziation (f) der Regionen der Tschechischen RepublikAssociation des Régions de la République tchčque (f)
astmaZasthmaAsthmaasthme
asymptomatická směrodatná odchylkaZasymptomatic standard deviationasymptomatische Standardabweichungécart-type asymptomatique
audio-vizuální technikaaudiovisual technology / devicesAudio-Video-Technik (f)matériel audio-visuel (m)
audiovizuální díloZaudiovisual workaudiovisuelles Werkoeuvre audiovisuelle
auditauditRechnungsprüfung, Prüfung (f)audit (m)
audit fondů EUEU funds auditingRechnungsprüfung der EU-Fonds (f)audit des fonds de l'UE (m)
auditorauditorRechnungsprüfer (m)auditeur (m)
Aujeszkyho chorobaZAujeszky´s disease (AD)Aujeszky-Krankheitmaladie d´Aujeszky
AureliusAureliusAurelius
autodopravacar fleet managementAutotransport (m),Fahrzeugflotte (f)flotte automobile (f) (d'un ministčre)
autokary a autobusyZcoaches and bussesKraftomnibusseautocars et autobus
autolyzátZautolysateautolysate
autolyzované kvasinkyZautolyzer yeastautolysierte Hefenlevures autolysées
automatická střelná zbraňZautomatic firearmvollautomatische Feuerwaffearme a feu automatique
automatické zpracování údajůZautomatic data processingautomatische Datenverarbeitungtraitement automatisée des données
automaticky volající zařízeníZautomatic calling machineAutomaten als Gesprächspartnerautomate d´appel
automatizované zpracování osobních údajůZautomatic processing of personal dataautomatische Verarbeitung personenbezogener Datentraitement automatisé des données a caractere personnel
automatová ocelZfree-cutting steelAutomatenstahlaciers de décolletage
autonomní celní kvótaZautonomous tariff quotaautonomes Zollkontingent contingent tarifaire autonome
autonomní obchodní preferencePautonome trade preferencesautonome Handelspräferenzenpréférences commerciales autonomes
autonomní penzijní fondyZautonomous pension fundsautonome Pensionfondsfonds de pension autonomes
autor dialoguZauthor of the dialogueUrheber der Dialogeauteur du dialogue
autor scénářeZauthor of the screenplayUrheber des Drehbuchsauteur du scénario
autorizovaná dozimetrická službaPapproved dosimetric servicezugelassene Dosismessstelle eservice de dosimétrie agréé m
autorizovaná služba pracovního lékařstvíPapproved occupational health serviceermächtigter arbeitsmezinischer Dienst rservice agréé de médecine du travail m
autorizovaný lékařPapproved medical practitionerermächtigter Arzt rmédecin agréé m
autorské právoZcopyrightUrheberrechtdroit d´auteur
autorské právocopyrightUrheberrecht (n)droits d'auteur (mpl)
Autorské právo a práva s ním související v informační společnostiPCopyright and related rights in the information societyUrheberrecht und verwandte Schutzrechte in der InformationsgesellschaftLe droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information
autorstvíZauthorshipUrheberschaftpaternité
AuxerroisAuxerrois BlancAuxerrois
azid barnatýPbarium azideBariumazidazoture de baryum
azyl a přistěhovalectvíasylum and immigrationasile (m) et immigration (f)
azylové řízeníasylum proceedingsAsylverfahren (n)procédure d'asile (f)
Backusova Naurova formaZBackus Naur Form (BNFBackus-Naur-Form (BNFx
badyánový perníkstar-anise gingerbreadpain d’épices ŕ la badiane (m)
bahniceZeweMutterschaf brebis
bahnitá, hnilobná příchuťZmusty-flat, putridDumpf, muffig, fauliggout de vase, fade, putride
bakteriální hemoragická septikémie lososovitýchZenteric red mouth disease (ERM), yersiniosisenterische Rotmaulkrankheit, Rotmaulkrankheit, Yersiniosemaladie de la bouche rouge, yersiniose
bakteriální onemocnění ledvinZbacterial kidney disease (BKD)bakterielle Nierenerkrankungmaladie bactérienne du rein (BKD)
bakteriologické normyZbacteriological standardsbakteriologische Normennormes bactériologiques
balastZballastBallastlest
balastové čerpadloPballast pumppompe de ballast
balení do dalšího obalu (tzn. vložení polotovaru v prvním obalu do dalšího obalu, např. kartonu)ZpackagingVerpackungemballage
balení do prvního obalu (většinou je to obal, ve kterém se polotovar prodává v maloobchodě)ZwrappingUmhüllungconditionnement
balený surový tabákZbaled tobaccoTabakballentabac emballé
balený v čerstvých bylinkáchcoated in fresh herbsenrobé d’herbes fraîches
balíček týkající se energetiky a změny klimatuClimate and Energy Packagepaquet « énergie-climat » (m)
balíček týkající se obrany - „balíček obrana"Defence Packagepaquet « défense » (m)
balíček týkající se opatření v oblasti klimatu a obnovitelných energiíClimate Action and Renewable Energy Packagepaquet intégré de mesures dans le domaine de l'énergie et du changement climatique (m)
balíček týkající se silniční dopravyRoad Transport Packagepaquet « transports routiers » (m)
balíček týkající se zbožíGoods Packagepaquet « marchandises » (m)
balíček „jednotné evropské nebe““Single European Sky” packagepaquet (m) " ciel unique européen "
balíček „klima/energie““climate/energy” packagepaquet (m) « climat/énergie »
balíček „pesticidy““pesticides” packagepaquet (m) « pesticides »
balíček „vnitřní trh s plynem a elektřinou“package on the “internal gas and electricity market”paquet (m) « marché intérieur du gaz et de l’électricité »
balíky akciíZblocksAktienpaketenblocs
balistické raketyZsuborbital vehiclesSuborbitalfahrzeugevéhicules sous-orbitaux
balkónové dveřeZFrench windowsFenstertürenportes-fenetres
banketní pečivobreadpetits pains (mpl)
bankovní dohledZbanking supervisionBankenaufsichtcontrôle bancaire
bankovní makléřZbank broker / courtier en banqueBankmaklercourtier en banque
bankovní mobilitabanking mobilitymobilité (f) bancaire
bankovní portfolioZbanking bookBestand der Bankenportefeuille bancaire
bankovní pracovní denZbanking business dayBankgeschäftstagjour bancaire ouvrable
bankovní radaBank BoardBankrat (m)conseil (m) de banque
bankovní sektorbanking sectorsecteur bancaire (m)
bankovní skupinaZbanking groupBankengruppegroupe bancaire
bankovní službyZbanking servicesBankdienstleistungenservices des banques
bankovní soustavaNbanking systemBankensystemsysteme bancaire
bankovnictvíZbanking sectorBankensektorsecteur bancaire
bankovnictvíbankingBankwesen (n)secteur bancaire (m)
banky poštovních úřadůZpost office giro institutionsPostcheckämteroffices des cheques postaux
barcelonský proces: Unie pro StředomoříBarcelona Process: Union for the Mediterraneanprocessus de Barcelone : Union pour la Méditerranée (m,f)
barvené výrobkyPpainted productsArtikel mit Farbe versehenproduits peints
Basilejská dohoda o kapitálové přiměřenostiZBasel Capital AccordBaseler EigenkapitalabkommenAccord de Bale sur l'adéquation du capital
batátyZsweet potatoesSüsskartoffelnpatates douces
bateriová klecZbattery cageKäfigbatteriecage en batterie
bavlníkový olejZcotton oil; cotton-seed oilBaumwollöl; Baumwollsaatölhuile de coton
bazalková omáčkabasil dressingsauce basilic (f)
bazický bodZbasis pointBasispunktpoint de base
bázové swapyZbasis-swapsBasis-Swapséchanges de taux d'interet variables de différentes natures (échanges de base)
bedněníPshutteringSchalungcoffrage
bedraZloinsLendelombes
běhákZfootStänderpatte
bělení olivového olejePdecolorization of olive oilBleichung von Olivenöl; Bleichen des Olivenölsdécoloration de l'huille olive
bentonitZbentoniteBentonitbentonite
Berneška bělolícíZBarnacle GooseNonnengansBernache nonnette
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých dělZBern Convention for the protection of literary and artistic worksBerner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunstconvention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques
betaglucanasaPbeta-glucanaseBetaglucanasebétaglucanase
betamimetikaZbeta-agonistsß-Agonistenß-agonistes
bez kůryZunder barkohne Rindesous écorce
bez slupkyZwithout skinohne Hautsans peau
bezbariérovýZaccessible, barrier-freeerreichbar, zugänglich (für)accessible
bezbolestné usmrceníZhumane method of killingschmerzlose Tötungsacrifice selon une méthode humaine
bezdeštné podmínkyZdry weather conditionTrockenwetterbedingungConditions de temps sec
bezdeštný průtokZdry weather flowTrockenwetterzuflussDébit de pointe horaire de temps sec
bezdrátové vysíláníZbroadcast transmitted over the airdrahtlose Sendungémission diffusée sans fil
bezdýmé palivoPsmokeless fuelrauchfreier Hausbrandcombustible défumé
bezešvé roury a trubkyPseamless tubes and pipesnahtlose Rohretubes et tuyaux sans soudure
bezinkyZelderberriesHolunderbeerenbaies de sureau
běžná bankovní rizikaZnormal banking risksnormale geschäftliche Risikenrisques normalement liés a l'exercice de l'activité bancaire
běžná ocelZordinary steelMassenstahlacier ordinaire
běžná převodní zásobaZnormal carry-over stocknormaler Übertragsbestandstock normal de report
běžná tržní cenaZcurrent market valuegegenwärtiger Marktwertprix du marché
běžná výrobaZcurrent productionlaufende Produktion
běžné náklady na náhraduZcurrent replacement cost, current replacement valueaktueller Wiederbeschaffungswertcout de remplacement
běžné převodyZcurrent transferslaufende Übertragungentransferts courants
běžné surové železoZordinary crude iron, ordinary raw ironRoheisen in Masselnfer en gueuse ordinnaire
běžný finanční rokZcurrent financial yearlaufendes Geschäftsjahrexercice en cours
bezodpadová technologieZnon-waste technologyabfallfrei Techologietechnique sans déchets
bezpapírové prostředí pro celnictví a obchodpaperless environment for customs and tradeenvironnement sans support papier pour la douane et le commerce (m)
bezpečnost potravin / potravinová bezpečnostfood safetysécurité alimentaire (f) / sécurité sanitaire des aliments (f)
bezpečnost práceoccupational safety, safety at workArbeitsschutz (m)sécurité du travail (f)
bezpečnost silniční dopravyroad safetysécurité (f) routičre
bezpečnost silničního provozuZroad safetyVerkehrssicherheitsécurité routiere
bezpečnostní (útvar, odbor)security (division, department)Sicherheitsgruppe (f), -fachreferat (n)(division, département) de sécurité (f,m)
bezpečnostní a kontrolní opatřeníZprecautionary and control measuresmesures de sauvegarde et de contrôle
Bezpečnostní informační službaSecurity Intelligence ServiceSicherheitsinformationsdienst (m)Service de renseignements de sécurité (m)
bezpečnostní kancelářZSecurity OfficeSicherheitsbüroBureau de sécurité
bezpečnostní opatřenísecurity measuresmesures de sécurité
bezpečnostní prověrkaPsecurity clearanceSicherheitsüberprüfungenquete de sécurité/habilitation de sécurité
bezpečnostní přirážkaZsafety marginSicherheitszuschlagchargement de sécurité
Bezpečnostní rada státuNational Security CouncilSicherheitsrat der Tschechischen Republik (m)Conseil national de sécurité (m)
bezpečnostní ředitelSecurity DirectorSicherheitsdirektor (m)directeur (m) de la sécurité
bezpečnostní složkysecurity forcesSicherheitskräfteforces de sécurité (f)
bezpečnostní součástPsafety componentSicherheitsbauteil rcomposant de sécurité m
bezpečnostní strategiesecurity strategystratégie (f) de sécurité
bezpečnostní zónaZsafety zoneSicherheitszone, ezone de sécurité
bezplatná přepravaPfree of charge travelvoyage gratuit
bezplatné rozdělováníZfree distributionkostenlose Verteilungdistibution gratuite
bezúročný odklad placeníZpostpone payment without incurring liability to interestzinslose Stundungpaiement différé non majoré d´intérets
bezvízový stykvisa free travelvisafreier Verkehr (m)régime de dispense de visa (m)
bezvodá dextrózaZdextrose anhydrousDextrose-Anhydriddextrose anhydre
bezvodé másloZanhydrous butterwasserfrei Butterbeurre anhydre
bezvodý mléčný tukPanhydrous milkfat (AMF)wasserfreies Milchfettmatiere grasse laitiere andydre (MGLA)
bifidní kultury ZbifidusBifidus-Kulturen bifidus
Bílá kniha o dotvoření vnitřního trhu PWhite Paper on completing the internal marketWeisbuch uber die Vollendung des Binnenmarktslivre blanc pour l'achevement du marché intérieur
Bílá kniha o energetické politice pro Evropskou unii (KOM(95) 682)ZWhite Paper on energy policy for the European Union (COM(95) 682)Weissbuch "Eine Energiepolitik für die Europäische Union" (KOM(95) 682)Livre blanc intitulé "Une politique de l'énergie de l'Union européenne" (COM(95)682)
Bílá kniha o Evropské sociální politiceZWhite Paper on European Social PolicyWeissbuch "Europäische Sozialpolitik"Livre blanc sur la politique sociale européenne
bílá kniha o přizpůsobení se změně klimatuWhite Paper on Adaptation to Climate Changelivre blanc de la Commission sur l'adaptation au changement climatique (m)
Bílá kniha o rozvoji společné dopravní politikyZWhite Paper on the development of a common transport policyWeissbuch über die Entwicklung der gemeinsamen VerkehrspolitikLivre blanc sur le développement d'une politique commune de transport
Bílá kniha o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanostiZWhite Paper on Growth, Competitiveness and EmploymentWeißbuch über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und BeschäftigungLivre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi
bílá kniha o sportuWhite Paper on sportLivre (m) blanc sur le sport
bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ESWhite Paper on Damages Actions for Breach of the EC Antitrust Ruleslivre blanc sur les actions en dommages et intéręts pour infraction aux rčgles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante (m)
Bílá kniha “Energetická politika pro Evropskou unii” PWhite Paper 'An energy policy for the European Union` Livre blanc intitulé «Une politique énergétique pour l'Union européenne»
Bílá kniha “Výuka a učení – směrem k učící se společnosti” ZWhite Paper "Teaching and learning - Towards the learning society"Weißbuch "Lehren und Lernen - auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft"livre blanc "Enseigner et apprendre - Vers la société cognitive"
bilance v pícnináchZfodder situationFuttersaldo
bilanční sumaZbalance sheet totalBilanzsummetotal du bilan
bilaterální karta pro jednu jízduZbilateral half ticket for a single journeybilaterale Halbkarte für eine Fahrtdemicarte bilatérale pour un passage
bilaterální povolení pro jízdu tam a zpětZbilateral authorization for a return journeybilaterale Genehmigung für eine Hin- und Rückfahrtautorisation bilatérale pour une aller-retour
bilaterální, multilaterální spoluprácebilateral, multilateral cooperationbilaterale, multilaterale Zusammenarbeit (f)coopération bilatérale, multilatérale (f)
bílé hříbky white porcini mushroomschampignons blancs (mpl)
bílé odrůdy (révy)Zwhite varietiesWeissweinsortenvariétés blanches
bílé odrůdy révyZwhite grape varietiesweiße Rebsortenvariétés a raisins blancs
bílkovina, proteinZproteinEiweiss, Proteinprotéine
bílkovinné extrakty rostlinného původuZvegetable protein extractspflanzlicher Eiweissstoffextrakt, Pflanzenproteinextraktextraits de protéines végétales
bílkovinné krmivoZfeed proteinsprotéines fourrageres
bílkovinné plodinyZprotein crops, protein plantsEiweißpflanzeculture protéagineuse, graine protéagineuse, protéagineux
bílý cukrZwhite sugarWeisszuckersucre blanc
binární feroslitinaZbinary ferro-alloybinäre Ferrolegierungferro-alliage binaire
biocidní produkt, pesticidZbiocide, biocidal productbiozider Stoff, Biozid, Biozid-Produktbiocide, produit biocide
biochemická spotřeba kyslíku BSK5ZBiochemical oxygen demand BOD5Biochemischer Sauerstoffbedarf BSBDemande biologique en oxygene DBO5
biologická rozmanitostZbiodiversity, biological diversityArtenvielfalt, biologische Vielfalt, Vielfalt des Lebensbiodiversity, diversité biologique
biologická rozmanitostbiodiversitybiodiversité (f)
biologická rozmanitost / biodiverzitabiodiversitybiodiversité (f)
biologické odbouráváníZBiodegradationBiodégradationBiologischer Abbau
biologické postupyZbiological techniquesMethoden des biologischen Landbauspratiques biologiques
biologický filtr, biofiltrZTrickling filter, percolating filterTropfkörperlit bactérien
biologicky rozložitelná složkaZbiodegradable partbiologisch abbaubarer Bestandteilpartie biodégradable
biomasaZbiomassBiomassebiomasse
biometanizaceZbiomethanizationBiogaserzeugungbiométhanisation
biotechnologický vynálezZbiotechnological inventionbiotechnologische Erfindunginvention biotechnologique
biotopZbiotopeBiotopbiotope
bitová chybovostZbit error rateBitfehlratetaux d´erreur sur les bites
blížící se summitthe approaching summit, the upcoming summitsommet en approche
blokace ( hotovosti, obligací nebo cenných papírů )Zblocking (of cash, bonds or securities )Sperrung ( von Bargeld, Wertsachen oder Wertpapieren )blocage ( d'especes, de valeurs ou de titres )
bloková jistotaZblock securityGlobale Sicherheitgarantie globale
bloková výjimkaZexemption by categoryGruppenfreistellungexemption par catégorie
bloková výjimkaZblock exemptionGruppenfreistellungexemption par catégorie
blokovací mechanismyPenabling devicesZustimmungsschalter rdispositif de validation m
blokovací zařízeníPlocking deviceKopplung edispositif de verrouillage m
blokování hovorů do určitých směrůZselective call barringselektive Anrufsperreinterdiction sélective des appels
blokové, sochorové a bramové válcovací tratěZbloom, billets and slab millsVor-, Knüppel- und Brammenwalzwerkeblooms, billettes et slabbing
bob koňskýZhorse beanPferdebohneféverole
bob polníZbroad bean, field beanAckerbohne (Puff-, Dicke -, Saubohne)feve (feve des marais, grosse feve)
bobr kanadskýZbeaverBibercastor
bod na hraniciZboundary pointGrenzpunktx
bod odůvodněníPrecitalErwägungsgrundconsidérant
bod vzplanutíPflashpointFlammpunktpoint d'éclair
bodce pro vyšíváníZembroidery stilletosStichel zum Stikkenpoincons a broder
bodové hodnoceníZscoringRangordnungsprüfungnotation
body propojeníZpoints of interconnectionZusammenschaltungspunktepoints d'interconnexion
boj proti diskriminacifight against discriminationlutte (f) contre les discriminations
boj proti drogámcombating drugslutte contre la drogue (f)
boj proti chudoběfight against povertylutte (f) contre la pauvreté
boj proti nehlášené prácicombating undeclared work lutte contre le travail non déclaré (f)
boj proti nelegální těžbě dřeva fight against illegal logginglutte contre l’exploitation illégale des foręts (f)
boj proti obchodování s lidmifighting trafficking in human beingslutte contre la traite des ętres humains (f)
boj proti organizovanému zločinucombating organised crimelutte (f) contre le crime organisé
boj proti padělání léčivcombating counterfeiting of pharmaceuticalslutte contre la contrefaçon des produits pharmaceutiques (f)
boj proti padělatelství / padělkůmfight against counterfeitinglutte contre la contrefaçon (f)
boj proti podvodům a daňovým únikům fight against fraud and tax evasionlutte (f) contre la fraude et l’évasion fiscale
boj proti šíření zbraní hromadného ničení a terorismufight against proliferation and terrorismlutte (f) contre la prolifération des armes de destruction massive et le terrorisme
boj proti terorismucountering terrorismlutte contre le terrorisme (f)
boj proti změně klimatufight against climate changelutte (f) contre le changement climatique
bomby, granáty, rakety nebo raketové střelyZbombs, grenades, rockets or missilesBomben, Granaten, Raketen oder Flugkörperbombes, grenades, roquettes ou missiles
borovicový medPpine honeyTannenhonig rmiel de sapin m
botulismusZbotulismBotulismusbotulisme
boubelZcystercisFinnecystercique
boulovitostZknobsBeulenbosses
bourání (jatečného těla)ZcuttingZerteilungdécoupage
bourárenský stůlZcutting tableTischtable de découpe
bourárnaZcutting premises
Zerlegungsbetrieb
bourárna; porcovací závodZcutting plantZerlegungsbetriebatelier de découpe
Bouřňák malýZStorm PetrelSturmschwalbePétrel tempęte
Bouřňák obecnýZLeach´s Storm-petrelWellenläufer
Pétrel culblanc
Bouřňák šedýZCory´s ShearwaterGelbschnabelsturmtaucherPuffin cendré
bovinní virová diarrhoea (BVD)Zbovine viral diarrhoea (BVD)Virusdiarrhoe des Rindes (BVD)diarhée virale bovine (DVB)
boxZpenBoxenclos, box
bramboráčekmini potato pancakegalette de pommes de terre (f)
bramborová kaše potato puréepurée de pommes de terre (f)
bramborová polévkapotato soupsoupe de pommes de terre (f)
bramborová polévka s lesními houbamitraditional home-made potato soup with wild mushrooms soupe de pommes de terre maison aux champignons des bois
bramborový škrobZpotato starchKartoffelstärkefécule de pomme de terre
brambory k výrobě škrobuZpotatoes for the manufacture of starchKartoffeln zum Herstellen von Stärkepommes de terre destinées a la fabrication de la fécule
brániční pilířZdiaphragm pillar / pillar of the diaphragmZwerchfellpfeilerpilier du diaphragme
bránit nelegální těžbě dřevaprevent illegal loggingempęcher l’exploitation illégale des foręts
briefing pro médiabriefing for the mediabriefing pour les médias
brífinkbriefingBriefing (n)briefing (m)
Brněnské výstaviště / Výstaviště BrnoBrno Fair GroundPalais des expositions de Brno
brokZshotGeschoßcoup de feu
brokoliceZbroccoliBroccoli, Rübstiebl, Stielmusbrocoli
brokolicové capuccinobroccoli cappuccinocapuccino au brocoli (m)
bronchitidaZbronchitisBronchitisbronchite
bronchopneumoniePbroncho-pneumoniaBronchopneumoniebroncho-pneumonie
brucelózaZbrucellosisBrucellosebrucellose
brusinková omáčkacranberry saucesauce aux airelles rouges (f)
brynýrováníPburnishBrünieren sbrunissage m
břehové opevněníZbank protectionUferbefestigungendéfenses de rives
břemenaZeasementsGrunddienstbarkeitenservitudes foncieres
břeženka obecnáZperiwinklegewöhnliche Strandschneckebigorneau
BSE - bovinní spongiformní encefalopatieZBSE - bovine spongiform encephalopathyBSE - spongiforme RinderenzephalopathieBSE, ESB - encéphalopathie spongiforme bovine
bubny a cívky na kabely a hadiceZreels for cables and pipingRollen und Trommeln für Kabel und Schläuchebobines pour cables and tuyaux
bučinaZbeech forestBuchenwaldhetraie
Budapešťská smlouva ze dne 28. dubna 1977 o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízeníZBudapest Treaty of 28 April 1977 on the international recognition of the deposit of micro-organisms for the purposes of patent procedureBudapester Vertrag vom 28. April 1977 über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für Zwecke von Patentverfahrentraité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépot de micro-organismes aux fins de la procédure en matiere de brevets
bude vybrána nabídka toho uchazeče, který...Zthe contract shall be awarded to the tenderer ...der Zuschlag wird der oder den Person(en) ... erteiltadjudication est attribuée a celui des soumissionnaires qui...
budoucí podobafuture (form) of physionomie future
budoucnost rodinného právafuture of family lawl'avenir du droit de la famille
budování EvropyEuropean constructionconstruction européenne (f)
Bukač velkýZBittern Rohrdommel
Butor étoilé
bulgurZbulgurBulgurbulgur
buněčná kulturaZcell cultureZellkulturculture cellulaire
buňky byly devitalizoványZcells have been devitalizedcellules ont été tuées
burza cenných papírůZstock exchangeEffektenbörsebourse des valeurs
burza cenných papírů se sídlem nebo činná v členských státechZstock exchange situated or operating in the Member Statesin den Mitgliedstaaten ansässige oder tätige Wertpapierbörsebourse de valeurs située ou operant dans les Etats Membres
burzovní dohodceZstock jobber, outside broker, specialist stockjobberKursmaklercoulissier
burzovní makléřZstock-exchange brokerBörsencourtiercourtier de bourse
buvolecZbubalusbubalus
buvoliZbuffaloesBüffelbuffles
buvolí mlékoZbuffalo milkBüffelmilchlait de bufflonnes
bydlištěZresidenceWohnortdomicile
býkZbullBulletaureau
býk pro býčí zápasyZfighting bullKampfstieftaureau de combat
bylinková krustawrapped in herbscroűte aux herbes (f)
bylinkové knedlíkyherb dumplingsboulettes de pâte aux herbes (fpl)
bylinkový krémherbs creamsauce aux herbes (f)
býložravecZherbivoresherbivore
být (v gesci ministerstva...)be within the responsibility / within the remit of the Ministryliegen (im Verantwortungsbereich eines Ministeriums)ętre (géré par un ministčre…)
být (v působnosti)be (with) in the competence of ....liegen (im Wirkungsbereich)relever de la compétence de…
být organizačně samostatnýZbe autonomous in one's organisationorganisatorisch autonom zu seinavoir d'autonomie au niveau organisationnel
být přímo použitelnýZto be directly applicableunmittelbar gelten (...gilt unmittelbar)etre directement applicable
být v EDP to be under the excessive deficit procedureętre sous le coup d'une procédure de déficit excessif
bytová politikahousing policyWohnungspolitik, Wohnpolitik (f)politique du logement (f)
bytová správahousing administrationWohnungsverwaltung (f)administration d'immeubles (f)
Bývalá jugoslávská republika MakedonieFYROM - Former Yugoslav Republic of MacedoniaAncienne République yougoslave de Macédoine (f) (ARYM)
C-doplňková (zpráva)ZC-complementary (message)C-komplementäre (Meldungen )x
Cabernet FrancCabernet FrancCabernet Franc
Cabernet MoraviaCabernet MoraviaCabernet Moravia
Cabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet Sauvignon
CAC (Conformitas Agraria Communitatis)ZCACCACCAC
candát obecnýZsauger, zanderZandersandre canadien
candát obecnýZpike-perchZandersandre
candát vařený v pářesteamed pike-perchsandre vapeur (m)
candát vařený v páře, šťouchané brambory s růžičkovou kapustou, máslová omáčka s kaviáremsteamed pike-perch, mashed potatoes with Brussels sprouts, butter sauce with caviarsandre vapeur avec son écrasé de pommes de terre et ses choux de Bruxelles, sauce au beurre et caviar
Čáp bílýZWhite Stork
WeißstorchCigogne blanche
Čáp černýZBlack Stork
SchwarzstorchCigogne noire
capsanthin, kompletní výživaZcapsanthinCapsanthincapsanthéine
časné uvedení na trhZearly marketingfrühe Aufnahme prompte commercialisation
časová hodnota penězZtime value of moneyZinseffektvaleur temps de l'argent
časová posloupnost; časová kontinuita; časová řadaZcontinuity in timezeitliche Kontinuitätx
časová působnostZapplication over time Anwendbarkeit in zeitlicher Hinsicht application dans le temps
časově neomezený cenný papírZsecurity of indeterminate durationTitel mit unbestimmter Laufzeittitre a durée indéterminée
časově omezené (dočasné) vazbyZtemporary linkszeitlich begrenzte Verbindungen
časové pásmoZmaturity bandLaufzeitbandfourchette d'échéance
časově proměnlivá polePtime-varying fieldszeitlich veränderliche Feldern schamps variables dans le temps m
časově rozložené zásilkyZstaggered consignmentsTeilsendungenenvois échelonnés
časový plán (statistický)Ztimetable (statistics)Zeitplan (Statistik)calendrier (statistique)
cassiagumZCassia gumCassia-Gumgomme cassia
část loďstva Zfleet segmentFlottensegmentsegment de flotte
část materiáluZbody of materialMaterialteilsubstrat
část parenchymuPstripsmorceaux de parenchyme
částečná disekceZpartial dissectionTeilzerlegungdissection partielle
částečná fúzePpartial fusionTeilfusionfusion partielle
částečná zaměstnanostZunderemploymentUnterbeschäftigungsous-emploi
částečně zkvašený hroznový moštZgrape must in fermentationteilweise gegorener Traubenmostmout de raisins partiellement fermenté
částečně zkvašený mošt ze zaschlých hroznůZgrape must in fermentation extracted from raisined grapesteilweise gegorener Traubenmost aus eingetrockneten Traubenmout de raisins partiellement fermenté issus de raisins passerillés
částicové emiseZparticle emissions
částka krytá pojištěnímZguaranteeDeckungssummemontant de garantie
částka zadržená z podpory produkcePamount withheld from production aidBetrag, der von der Erzeugungsbeihilfe einbehalten istmontant de la retenue sur l'aide a la production
částky, do nichž je pojištění povinnéZamount in respect of which insurance is compulsorySummen, bis zu denen Versicherungspflicht bestehtmontants a concurrence desquels l´assurance est obligatoire
CAUTRA (automatický koordinátor letového provozu)ZCAUTRA CAUTRACAUTRA - Coordinateur Automatique du Trafic Aérien
CCITT (Mezinárodní poradní výbor pro telegrafii a telefonii) (nyní ITU-T)ZCCITTCCITTCCITT - Comité consultatif international télégraphique et téléphonique
CD-ROM, CD-ROMyZCD-ROM, CD-ROMsCD-ROM, CD-ROMsCD ROM, les CD-ROM
čekací dobaZwaiting timeWartezeittemps d'attente
čekankaZchicory, coffe chicoryChicorée, Zichoriechicorée
čekanka kořenováZwild chicorywilde Zichorienchicorée sauvage
čekanka salátováZWitloof chicory, blanched (salad) chicorychicorée-Witloof, Zichorien (Witloof)chicorée Witloof (endive), chicorée salade
čekankový salátchicory saladsalade d’endives (f)
celá těla poražené drůbežeZpoultry carcasescarcasses entieres de volaille
celerZcelerySelleriecéleri
celer bulvovýZceleriacKnollenselleriecéleri-rave, céleri rave
celer řapíkatýZribbed celeryBleichselleriecéleris a cotes
celerová rozvařeninabraised celerypurée de céleri (f)
celistvost sítěZnetwork integrityNetzintegritätintégrité du réseau
celková disekceZtotal dissectionVollzerlegungdissection totale
celková hmotnost nebezpečných věcí vztažená na dopravní jednotkuZgross mass od dangerous goods by transport unitBruttomasse Gefahrgut je Beförderungseinheitmasse brute de marchandises dangereuses par unité de transport
celková kvótaZglobal quotaGlobalkontingentcontingent global
celková měrná ztrátaZspecific total lossUmmagnetisierungsverlustperte totale spécifique
celková minimální spotřební daňZoverall minimum excise dutyglobale Mindestverbrauchsteueraccise minimale globale
celková přepravní kapacitaZtotal carrying capacityGesamtladekapazitätcapacité de chargement totale
celková spotřební daňZoverall excise dutyglobale Verbrauchsteueraccise globale
celková způsobilá zemědělská plochaPtotal eligible agricultural areaAgrarflächesurface agricole totale éligible
celkové hluboké znecitlivěníZdeep general anaesthesiatiefe allgemeine Betäubungprofonde anesthésie générale
celkové hmotnostiZpermissible maximum weightshöchstzulässige Gewichtepoids maximaux autorisés
celkové množství nebezpečných věcí vztažené na dopravní jednotkuNtotal quantity of dangerous goods per transport unitGesamtmenge Gefahrgut je Beförderungseinheitquantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport
celkové náklady úvěruZtotal cost of the creditGesamtkosten des Kreditescout total du crédit
celkové přípustné odlovy (TAC)total allowable catch (TAC)totaux (m, pl) admissibles des captures (TAC)
celkové skutečně přijaté pojistnéZactual premiums earnedverdiente tatsaechliche Praemienprimes effectives acquises
celkové tuhé znečišťující látkyZtotal dustteneur totale
celkový dusík NcZTotal nitrogen NtotGesamtstickstoff NgesAzote total Ntot
celkový fosfor PcZTotal phosphorus Gesamtphosphor PgesPhosphore total
celkový obsah alkoholuZtotal alcoholic strengthGesamtalkoholgehalttitre alcoométrique total
celkový park civilních podzvukových proudových letounůZtotal civil subsonic jet fleetgesamte Flotte ziviler Unterschallstrahlflugzeuge
celkový přebytek veřejných financíZgeneral government surplusÜberschuß des öffentlichen Haushalts
excédent des administrations publiques
celkový suchý extrakt (zjištěno měřením hustoty)Ztotal dry extract (obtained by densimetry)Gesamttrockensubstanz (ermittelt durch Dichtemessung)extrait sec total (obtenu par densimétrie)
celkový vývoj nákladůZtrend in costsallgemeine Kostenentwicklungévolution des couts
celně schválené určení zbožíZcustoms-approved treatment or use of goods, customs destinationzollrechtliche Bestimmung einer Waredestination douaniere d'un marchandise
celní a necelní překážkytariffs and non-tariff barriersobstacles tarifaires et non tarifaires (mpl)
celní a statistická nomenklaturaZtariff and statistical nomenclaturezolltarifliche und statistische Nomenklaturnomenclature tarifaire et statistique
celní dluhZcustoms debtZollschulddette douaniere
celní dohodaPtariff agreementaccord tarifaire
celní formalityZcustoms formalitiesZollförmlichkeitenformalités douaniers
celní hodnotaZcustoms valueZollwertvaleur en douane
celní jistotaZcustoms bondZollbürgschaftengagement douanier
celní kodexZCustoms CodeZollkodexcode des douanes
celní kodex SpolečenstvíZCommunity Customs CodeZollkodex der Gemeinschaftencode des douanes communautaire
celní konceseZtariff concessionZollzugeständnis sconcession tarifaire f
celní kvótaZtariff quotaZollkontingentcontingent tarifaire
celní nomenklaturaZtariff nomenclatureZolltarifschemanomenclature tarifaire
celní odbaveníPcustoms clearanceAbfertigung durch Zollbehörden
celní orgányZcustoms authoritiesZollbehördeautorités douanieres
celní preferenceZtariff preferencesZollpräferenzenpréférences tarifaires
celní prohlášeníZcustoms declarationZollanmeldungdéclaration en douane
celní prohlášení T1ZT1 declarationVersandanmeldung T1déclaration T1
celní režimZcustoms procedureZollverfahrenrégime douanier
celní režim s ekonomickým účinkemZcustoms procedure with economic impactZollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutungrégime douanier économique
celní sazbaZrate of duty, customs duty, rates of customs dutyZollsatztaux des droits, taux de droit de douane
celní skladZcustoms warehouse, bonded warehouseZollager, Zollspeicherentrepôt douanier, entrepôt de la douane, entrepôt de douane, entrepôt sous douane
celní správaZcustoms administrationZollverwaltungadministration douaniere
celní správaCustoms AdministrationZollverwaltung (f)administration des douanes (f)
Celní správa České republikyCustoms Administration of the Czech RepublicZollverwaltung (f) der Tschechischen RepublikAdministration des douanes de la République tchčque (f)
celní statutZcustoms statuszollrechtlicher Statusstatut douanier
celní stropZtariff ceilingZollplafondplafond tarifaire
celní tranzitní režimZcustoms transit systemZollgutversandverfahrenrégime de transit douanier
celní uniecustoms unionunion douaničre
Celní unie jižní AfrikyNSouthern African Customs UnionSüdafrikanische Zollunion (SACU)Union douaniere de l´Afrique australe (UDAA)
celní úřadZcustoms officeZollstellebureau de douane
celní úřad odesláníNoffice of departureAbgangsstellebureau de départ
celní úřad určeníNoffice of destinationBestimmungsstellebureau de destination
celní územíZcustoms territoryZollgebietterritoire douanier
celní zařazeníZtariff classificationclassement tarifaire
celní zařazení zbožíZtariff classification of goodszolltarifliche Einreihung einer Wareclassement tarifaire d'une marchandise
celoevropská soustava veřejného rádiového paginguZpan-European land-based public radio pagingeuropaweiten terrestrischen öffentlichen Funkrufsystemssysteme panéuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale
celosvětový trend úbytku lesůglobal deforestationtendance mondiale ŕ la déforestation (f)
celoživotní učeníZlifelong learninglebensbegleitendes Lernenapprentissage tout au long de la vie
celoživotní učenílifelong learninglebenslanges Lernen (n)formation tout au long de la vie (f)
celoživotní učení pro všechnylifelong learning for alléducation (f) et formation (f) tout au long de la vie pour tous
celoživotní vzdělávánílifelong education and trainingéducation (f) et formation (f) tout au long de la vie
celoživotní vzdělávání a odborné vzděláváníZlifelong education and trainingallgemaine und berufliche Bildungéducation et la formation tout au long de la vie
celozrnné knedlíkywholegrain dumplingsboulettes de pâte ŕ la farine complčte (fpl)
cena s dodáním na hraniceZfree-at-frontier priceFrei-Grenze-Preisprix franco frontiere
cena stanovená v nabídkovém řízeníZprice awarded / the price at which the award is made prix adjugé
cena uhlíkucarbon priceprix du carbone (m)
cena záměnyZreplacement priceErsatzpreisprix de remplacement
cenné papíryZsecuritiesWertpapieretitres
cenné papíry a akcie obchodovatelné na burzeZstocks and shares dealt in on a stock exchangean Börsen gehandelte Effektentitres négociés en bourse
cenné papíry s opčním listemZdebentures with warrantsOptionsanleihenobligations avec warrants
cenné papíry splatné na podnět držiteleZsecurities, which may be reimbursed on the bearer's initiativeTitel auf Initiative des Inhabers rückzahlbartitres, qui peuvent etre remboursés a l'initiative du porteur
cenová komiseZprices boardNotierungskommission x
cenová podporaZprice supportPreisunterstützungsoutien de prix
cenová stabilitaZprice stabilityPreisstabilitätstabilité des prix
cenově citlivé informaceZprice-sensitive informationinformation qui n´a pas été rendue publique
cenové subvence výrobcůmZproducer price subsidiesErzeugerpreissubventionensubventions de prix a la production
cenový indexZprice relative, price relationshipPreismessziffer, Preisverhältnisrapport de prix
cenový záznam, zaznamenaný kursZprice quotationNotierungcours constaté
Centrála cestovního ruchuCzech Tourism,tourist authority (regional)Tschechische Zentrale für Tourismus (f)Office central du tourisme (m)
centralizované celní řízenícentralised clearancedédouanement centralisé (m)
centrální bankaZcentral bankZentralbankbanque centrale
centrální celní řízenícentralised customs clearance processdédouanement centralisé
centrální koordinace předsednictvícentral coordination of the Presidencyzentrale Koordination (f) der EU-Ratspräsidentschaftcoordination centrale de la présidence (f)
centrální organizační skupina pro předsednictvíCentral Task Force (Group) for the Presidencyzentrale Organisationsgruppe (f) für die EU-Ratspräsidentschaftgroupe central chargé de l'organisation pour la présidence (m)
centrumcentreZentrum (n)centre (m)
Centrum pro integraci cizincůForeign Nationals Integration CentreZentrum für die Integration von Ausländern (n)Centre pour l'intégration des étrangers (m)
čepcol hřebenatýZhooded sealKlappmützephoque ŕ capuchon
cermetyZcermetsCermetscermets
černá zvěřZwild swineSchwarzwildporcin sauvage
Černínský palácČernín Palace (adresa), Czernin PalacePalais Černín
černouhelná briketaZhard coal briquetteSteinkohlenbrikettsaggloméré de houille
černouhelný koksZcoke derived from hard coalSteinkohlenkoks, -rcoke de houille
černý kořenZscorzoneraSchwarzwurzelnscorsonere
černý plechZblackplateFeinstblechfer noir
čerpací trubkyZtubing pipesSteigrohretubes et tuyaux de production
čerpadlová/sací jednotkaPpump/exhauster unitDruck-Vakuumpumpedispositif pompe/exhausteur
čerstvá nebo konzervovaná vejceZfresh or preserved eggsfrische oder haltbare Eieroeufs frais ou conservés
čerstvé drůbeží masoZfresh poultrymeatviandes fraiches de volailles
čerstvé rybyZfresh fishfrische Fischepoissons frais
čerstvé řezané květiny a čerstvá dekorativní zeleňZfresh cut flowers and fresh ornamental foliagefrische Schnittblumen und frisches Blattwerkfleurs coupées fraiches et les feuillages frais
čerstvé vepřové masoZfresh pigmeat, porkfrisches Schweinefleischxxx
čerstvé vinné hroznyZfresh grapesfrische Weintraubenraisins frais
čerstvostZfreshnessFrischefraicheur
čerstvý sýrZfresh cheeseFrischkäsefromage frais
certifikace lesůforest certificationcertification forestičre (f)
certifikát znějící na držiteleZbearer certificateInhaberzertifikatcertificat au porteur
certifikáty účastiZparticipation certificatesGenußscheineparts bénéficiaires
certifikáty zastupující akcieZcertificates representing sharesZertifikate, die Aktien vertretencertificats répresentatifs d´actions
červená řepaZbeetroot, red beetrote Rüben, rote Beetebetteraves potageres
červeně pruhovaná zrnaZgrains striated with redKörner mit roten Rillengrains striés de rouge
červenkaZerysipelasRotlauf (Erysipelas)rouget (erésipele)
Česká agentura na podporu obchodu CzechTradeNational Trade Promotion Agency of the Ministry of Industry & Trade (CzechTrade)Tschechische Agentur für Handelsförderung CzechTrade (f)Agence tchčque pour la promotion du commerce CzechTrade (f)
Česká energetická agenturaCzech Energy AgencyTschechische Energieagentur (f)Agence tchčque de l'énergie (f)
Česká geologická služba Czech Geological SurveyTschechischer geologischer Dienst (m)Service tchčque de géologie (m)
Česká inspekce životního prostředí Czech Environmental InspectorateTschechische Umweltinspektion (f)Inspection tchčque de l'environnement (f)
Česká komise pro UNESCOCzech Commission for UNESCOTschechische Kommission der UNESCO (f)Commission tchčque pour l'UNESCO (f)
česká korunaZCzech korunaTschechische Kronecouronne tcheque
Česká národní banka Czech National BankTschechische Nationalbank (f)Banque nationale tchčque (f)
Česká obchodní inspekce Czech Trade InspectorateTschechische Handelsinspektion (f)Inspection tchčque du commerce (f)
Česká plemenářská inspekce Czech Animal Breeding InspectorateTschechische Zuchtinspektion (f)Inspection tchčque de la reproduction animale (f)
Česká školní inspekce Czech School InspectorateTschechische Schulinspektion (f)Inspection scolaire tchčque (f)
Česká správa sociálního zabezpečeníCzech Social Security AdministrationTschechische Sozialversicherungsverwaltung (f)Administration tchčque de la protection sociale (f)
Česká zemědělská univerzitaCzech University of Life SciencesUniversité tchčque d'Agriculture
České centrumCzech CentreTschechisches Zentrum (n)Centre tchčque (m)
Česko-německý fond budoucnostiCzech-German Fund for the FutureFonds tchéco-allemand pour le futur
Českomoravská konfederace odborových svazůCzech-Moravian Confederation of Trade UnionsTschechisch-mährische Konföderation der Gewerkschaftsverbände (f)Confédération des unions syndicales de Bohčme et de Moravie (f)
Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práciCzech Focal Point for Occupational Health and SafetyTschechischer Focal Point für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (n)Focal Point tchčque pour la sécurité et la santé au travail (m)
Český hydrometeorologický ústav Czech Hydrometeorological InstituteTschechisches hydrometeorologisches Institut (n)Institut tchčque d'hydrométéorologie (m)
Český inspektorát lázní a zřídelCzech Inspectorate of Spas and SpringsTschechisches Inspektorat für Heilbäder und Quellen (n)Inspectorat tchčque des thermes et des sources (m)
Český institut pro akreditaci Czech Accreditations InstituteTschechisches Akkreditierungsinstitut (n)Institut tchčque d'accréditation (m)
Český metrologický institut Czech Metrology InstituteTschechisches metrologisches Institut (n)Institut tchčque de métrologie (m)
Český normalizační institut Czech Standards InstituteTschechisches Institut für Normung (n)Institut tchčque de normalisation (m)
Český statistický úřad Czech Statistical OfficeTschechisches statistisches Amt (n)Bureau tchčque des statistiques (m)
Český telekomunikační úřad Czech Telecommunications OfficeTschechisches Telekommunikationsamt (n)Bureau tchčque des télécommunications (m)
Český úřad pro zkoušení zbraní a střelivaCzech Proof House for Firearms and AmmunitionTschechisches Amt für Waffen- und Munitionsprüfung (n)Bureau tchčque pour les essais d'armes et de munitions (m)
Český úřad zeměměřický a katastrální Czech Surveying and Cadastral OfficeTschechisches Vermessungs- und Katasteramt (n)Bureau tchčque de géodésie et du cadastre (m)
česnekZgarlicKnoblauchaulx
cesta ozářeníPtransmission pathwayExpositionspfad rvoie d´exposition f
cestovní agenturaPtour operatorVeranastaleter von touristischen Pauschalreisenvoyagiste
cestovní mapa / plánroadmapfeuille (f) de route
cestovní pas jednotného vzoruZpassport of uniform patternnach einheitlichem Muster gestalteter Paßpasseport de modele uniforme
cestovní ruchtourismFremdenverkehr (m)industrie du tourisme (f)
CFR (náklady a přepravné), C & FZCFR (cost and freight), C & FCFR (Kosten und Fracht), K.u.F. CFR (cout et fret), C & F
cfuZcolony forming unitskolonienbildende Einheitenunités formant colonies
cibuleZonionSpeisezwiebeloignon
cibule hyacintůZhyacinth bulbsHyazinthenzwiebelnbulbes de jacinthes
cibule liliíZlily bulbsLilienzwiebelnbulbes de lis
cibule mečíkůZgladiolus bulbsGladiolenzwiebelnbulbes de glaieuls
cibule narcisůZnarcissus bulbsNarzissenzwiebelnoignons de narcisses
cibule tulipánuZtulip bulbTulpenzwiebeloignon de tulipe
cibule, hlízy, kořenové hlízy, stonkové hlízy, výběžkaté oddenky a oddenkyPbulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomesBulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöckebulbes, oignons, tubercules, racinés, tubereuses, griffes et rhizomes
cibulová zeleninaZtuber vegetables, alliaceous vegetablesKnollengemüse, Gemüse der Allium-Artenbulbes et tubercules, légumes alliacés
čidlo rychlostiZspeed sensorGeschwindigkeitsgebercapteur de vitesse
čidlo vzdálenostiZdistance sensorWeggebercapteur de distance
CIF (náklady, pojištění a přepravné)ZCIF (cost, insurance and freight)CIF (Kosten, Versicherung, Fracht)CIF (Cout, assurance et fret) (CAF)
cigaretové pouzdroZcigarette caseZigarettenetuiétui a cigarettes
cílený rybolovPdirect(ed) fisherygezielte Fischerei, gezielter Fangpeche ciblée, peche dirigée
cílová cenaZxZielpreisprix d'objectif
cílová cenaZguide priceZielpreisprix d'objectif
cílová oblastPobjective zoneZielgebietzone d'objectif
cílová skupina obyvatelstva; cílový základní souborZtarget populationpopulation cible
cílová službaZtarget serviceüberwachter Telekommunikationsdienstservice cible
cílové druhy zvířatZtarget speciesespeces ciblés
cílový objemPtarget volumeZielvolumen svolume cible m
cílový vzorekZtarget sampleZielprobeéchantillon cible
činidla k barveníZstaining reagentsNachweisreagenzien
činidloZprocessing aidBehandlungsstoffproduit de traitement
činidloZtreatment agentBehandlungsstoffproduit de traitement
činidloZreagentReagensréactif
činnost (související s využíváním jaderné energie nebo vydáváním záření nebo vedoucí k ozáření)PpracticeTätigkeit epratique f
činnost související s rizikovým kapitálemrisk capital activityactivité de capital-risque (f)
činnost vedoucí k lékařskému ozářeníPpractice causing medical exposurepratique f
činnost: hlavní, vedlejší a pomocnáZactivity: primary, secondary and ancillaryTätigkeit: Haupt-, Neben- und Hilfstätigkeitactivité principale, secondaire et auxiliaire
činnosti on-lineZactivities on-lineTätigkeiten on-lineactivités en ligne
činnosti pomocných dopravcůZoperations of providers of services ancillary to transportTätigkeit des Verkehrshilfsgewerbesopérations des auxiliaires de transport
činnosti zaměřené na jednotlivá odvětvísectoral activitiesactions (f, pl) sectorielles
činnostní jednotka (ČJ)Zkind-of-activity unit (KAU)fachliche Einheit (FE)unité d'activité économique
činný obvod pneumatiky na koleZeffective circumference of wheel tyreswirksamer Umfang der Fahrzeugrädercirconférence effective des pneus des roues
CIP (přeprava a pojištění placeny do)ZCIP (carriage and insurance paid to)CIP (Fracht, Porto bezahlt einschließlich Versicherung bis, frachtfrei versichert)CIP (port payé, assurance comprise jusqu'ŕ)
cípalovitíZmulletsMeeräschenmulets
čipová kartaZsmart cardChipckartecarte a mémoire
církevChurchKirche (f)Église (f)
cirkulační fluidní spalováníZrecirculating fluidized bedszirkulierende Wirbelschicht
čirokZsorghumSorghumsorgho
čirok cukrovýZsweet sorghumWeichsorghosorgho doux
čirok metlovýZbroom milletBesensorghosorgho a balais
čirostZclarityKlarheitlimpidité
čiřeníZclarificationKlärungclarification
CIS, celní informační systém
ZCIS, Customs Information system
ZIS, ZollinformationssystemSID, systeme d'information douanier
Číselník ES (PRODCOM) [v kontextu ES]; Číselník (CZ-PRODCOM) [v národním kontextu]ZProducts of the EC (PRODCOM)Produkte der EG (PRODCOM) /"PRODCOM-Liste"/Produits de la CE (PRODCOM)
Číselník institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)ZInstitutional Sectors and Sub-Sectors; classification of sectors and sub-sectors Systematik der Sektoren und Teilsektorennomenclature des secteurs et sous-secteurs
číslo plátce DPHPVAT numberMwSt. Nummernuméro de TVA
číslo plátce spotřební daněPexcise numberVerbrauchsteuernummernuméro d'accise
číslo veterinárního schváleníZveterinary approval numberVeterinärkontrollnummernuméro d'agrément vétérinaire
číslováníZnumberingNumerierungnumérotation
čistá technologie (integrovaná technologie)Zcleaner technology (integrated technology)saubere Technologie (integrierte Technologie)technologie propre (technologie intégré)
čistá aktivaZnet assetsGesellschaftsvermögenpatrimoine social
čistá hmotnostZnet massEigenmassemasse nette
čistá kulturaZpure cropReinkulturculture pure
čistá poziceZnet positionNettopositionposition nette
čistá realizovatelná hodnotaZnet realizable valuevaleur de réalisation nette
čistá technologieclean technologytechnologie propre (f)
čisté krmné kulturyPpure crops for fodderReinanbau für Futterzweckeculture pure a destination fourragere
čisté pojistné nebo příspěvkyZnet premiums or contributionsSelbstbehaltsprämieprimes ou cotisations nettes
čisté spalné teploZnet calorific valuespezifische Heizwertvaleur calorifique nette
čisté využívání pevných palivZclean use of solid fuelssaubere Nutzung der festen Brennstoffe
čištění lesaclearance of forests ,woodland clearancedéboisement (m) ,débroussaillage (m)
čištění po odlití (ingotů)Zdressing (of ingots)xx
čištění spalinZtreatment of exhaust gasesAbgasreinigung nettoyage des gaz
cisterna pro podtlakové vyčerpávání odpadůPvacuum operated waste tankSaug-Druck-Tank für Abfälleciterne a dechets opérant sous vide
cisterny, cisternové kontejneryZtankers, tank-containersTanks und Tankcontainerles citernes et les conteneurs-citernes
Hide details for čistokrevná plemenicečistokrevná plemeniceZpure bred female pigsfemelle reproductrice
[Replication or Save Conflict]
čistokrevná plemenná prasataZpure-bred breeding pigsreinrassige Zuchtschweinereproducteurs porcins de race pure
čistokrevné plemenné zvířeZpure-bred breeding animalreinrassiges Zuchttierreproducteur de race pure
čistokrevnýZpure-bredreinrassigerde race pure
čistokrevný plemenný kus skotuZpure-bred breeding animal of the bovine speciesreinrassiges Zuchtrindbovin reproducteur de race pure
čistý disponibilní důchodZdisposable income, netVerfügbares Nettoeinkommenrevenu disponible net
čistý obratZnet turnoverNettoumsatzerlösenet du chiffre d'affaires
čistý olivový olejZpure olive oilreines Olivenölhuile pure d'olive
čistý provozní přebytek národního hospodářstvíZnet operating surplus of the economyNettobetriebsüberschuss der Volkswirtschaftexcédent net d´exploitation de l´économie
čistý zisk nebo ztráta za obdobíZNet profit or loss for the periodPeriodenergebnissrésultat net de l'exercise
citlivá oblastPsensitive areaempfendliche Gebiet szone sensible f
citlivé výrobkyZsensitive productsempfindliche Warenproduits sensibles
citrát železnatýZferrous citrateEisencitratcitrate ferreux
citrónový sorbet zdobený lístkem čerstvé mátylemon sorbet decorated with a leaf of fresh mintsorbet au citron décoré d'une feuille de menthe fraîche
citrusové plodyZcitrus fruitZitrusfrüchteagrumes
citujequotesreprend, rapporte les propos de
civilně-správní legislativacivil administrative legislationzivile Verwaltungsgesetzgebung (f)législation de l'administration civile (f)
civilní a vojenské schopnosticivilian and military capabilitiescapacités civiles et militaires (fpl)
civilní letadlaPcivil aircraftzivile Luftfahrzeugeaéronefs civils
civilní letectvícivil aviationZivilluftfahrt (f)aviation civile (f)
civilní mise EBOPcivilian ESDP missionmission civile de la PESD (f)
civilní nouzová připravenostcivil emergency preparednesszivile Notbereitschaft (f)stratégie générale de planification pour les situations d'urgence
civilní ochranacivil protectionprotection (f) civile
civilní podzvukový proudový letounZcivil subsonic jet aeroplaneUnterschallstrahlflugzeugen
civilní poloautomatická střelná zbraňZsemi-automatic firearm for civilian usezivile halbautomatische Feuerwaffearme a feu civile semi-automatique
civilní právo hmotnésubstantive civil lawmaterielles Zivilrecht (n)droit civil matériel (m)
civilní právo procesníprocedural civil lawZivilprozessrecht (n)droit de la procédure civile (m)
cizinci s povoleným pobytemZpermitted aliensgeduldete Ausländerétrangers tolérés
cizozemec, devizový cizozemecZnon-residentGebietsfremde, nicht ansässig, nicht ansässig in den Mitgliedstaatennon-résident, non-résident des Etats membres
cizrna (Garbanzos)Zchick peasKichererbsenpois chiches
článekZarticleArtikelarticle
článkové řetězy s můstkemZstud-linkStegkettenchaines a maillons a étais
člen domácnostiZmember of the householdHaushaltsmitgliedmembre du ménage
člen Komise / členka KomiseZmember of the CommissionMitglied der Kommissionmembre de la Commission
člen osádkyZcrew memberMitglieder des Fahrpersonals membre de l équipage
člen parlamentuMember of Parliament (MP)Parlamentsmitglied (n) / Parlamentarier (m)membre du parlement (m)
člen výboruMember of the Committeemembre du comité
členění, struktura, rozvržení (úč. uzávěrky)ZlayoutGliederung, Gliederungsschemastructure, schéma
členové posádkyZcrew membersBesatzungsmitgliedern, e membres de l équipage
členové sdružení dopravců a subdodavatelé přepravních služebZassociates or members of the association of undertakings (pool) and subcontractorsan der Unternehmensvereinigung beteiligte und als Unterauftragnehmer tätige Verkehrsunternehmertransporteurs associés ou membres de l association d entreprise (pool) et des transporteurs sous-traitants
členské státyMember StatesEtats (m, pl) membres
členské státy přijímající euroZMember States adopting the euroMitgliedstaaten, die den Euro einführenÉtats membres adoptant l'euro
členské státy s méně rozvinutými sítěmiZMember States with less developped networksMitgliedstaaten mit weniger entwickelten NetzenEtats membres disposant de réseaux moins développés
členský stát nákupuZMember State of purchaseEinkaufsmitgliedstaatÉtat membre d'achat
členský stát odesláníZMember State of dispatchAbsendemitgliedstaatÉtat membre d'expédition
členský stát přijetíZMember State of arrivalEingangsmitgliedstaatÉtat membre d'arrivée
členský stát původu, region původuZMember State of origin, region of originUrsprungsmitgliedstaat, UrsprungsregionÉtat d´origine, région d'origine
členský stát tranzituZMember State of transitDurchführmitgliedstaatÉtat membre de transit
členský stát určení, region určeníZMember State of destination, Member State of consignment, region of destination Bestimmungsmitgliedstaat, BestimmungsregionÉtat membre de destination, région de destination
členský stát vlajkyZflag member stateFlaggenmitgliedstaatÉtat membre de pavillon
členský stát, ve kterém má vozidlo obvyklé stanovištěZMember State where the vehicle is normally basedMitgliedstaat, in dem das Fahrzeug seinen gewöhnlichen Standort hatÉtat membre ou le véhicule a son stationnement habituel
clocustoms dutyZoll (m)douane (f)
clo na službyZduty on servicesdroit sur services
clo na výrobkyZduty on productsdroit sur produits
clona proti oslněníPanti-glare screenBlendschutzzaun récran antiéblouissant m
člověkodnyZperson-days, man-daysArbeitstagen/Personjournées de travail par personne
člunZboatBootbateau
člun přepravovaný na lodiZship-borne bargeTrägerschiffleichterbarge de navire
clusterclustergroupe de discussion
cluster / diskusní skupinaclustergroupe de discussion (m)
co nejdříveas soon as possibleaussi tôt que possible / dčs que possible
Coal AuthorityPCoal AuthorityCoal AuthorityCoal Authority
čočkaZlentilsLinsenlentilles
COFO 19: „Lesy v měnícím se světě"COFO 19: “Forests in a Changing World”COFO 19 : « Foręts dans un monde en évolution »
čokoládová poleva chocolate saucecoulis de chocolat (m)
čokoládové pralinkyfilled chocolateschocolats belges (mpl)
čokoládový bonbonZchocolate, pralinePraline, Schokoladebonbonbonbon de chocolat, praline
čokoládový dortchocolate gateaugâteau au chocolat (m)
čokoládový krém ve tvaru pyramidy podávaný na křehké oplatcechocolate pyramid served on a crisp waferpyramide au chocolat servie sur une gauffrette fine
CPT (přeprava placena do)ZCPT (carriage paid to)CPT (Fracht, Porto bezahlt bis, frachtfrei)CPT (port payé jusqu'a)
čtecí zařízení pro optické rozpoznávání znaků (OCR)Zoptical character recognition (OCR)optisch lesbarGerät (OCR)reconnaissance optique de caracteres, reconnaissance automatique de caracteres
čtvrceníZcutting into quartersZerteilung in Vierteldécoupage en quartiers
čtvrtá úroveň, čtyřmístný číselný kód (třídy)Zfourth level, four-digit numerical code (classes)vierte Ebene, vierstellige numerische Code (Klassen)quatrieme niveau, code numérique a quatre chiffres (classes)
čtyřhranné a kruhové předvýrobky pro trubkyZtube rounds and squaresxx
čtyři základní svobodyfour basic freedomsquatre libertés fondamentales (fpl)
čtyřliniové hybridy a hybridy vrcholového kříženíPdouble hybrids and top cross hybridsDoppelhybriden und Top-Cross-Hybridenhybride double et hybride top-cross
cukernatostZsugar contentZuckergehalt
cukerný roztokZsugar solutionZuckerlösungsolution de sucre
cuketaZmarrow, courgetteZucchini, Courgettecourgette
cuketová tartaletkacourgette tartlettartelette ŕ la courgette (f)
cukr moučkaZicing sugarStaubzuckersucre impalpable
cukronosné plodinyPsugar cropsPflanzen verwendete zur Zuckerherstellungplantes a sucre
cukrová homoleZsugar in loaf formZuckerhütesucre en pain
cukrová třtinaZsugar caneZuckerrohrcanne a sucre
cukrovkaZsugar beetZuckerrübesucre soit de betteraves
cukrovka (sadbová)Zsugar beet (seeds)Zuckerrübe (Saatgut)betterave sucriere (semences)
cysticerkózaZcysticercosisCysticercosecysticercose
Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál)Czech POINT (National Filing, Verification and Information Terminal)Czech POINT Nationales tschechisches Eingabe-, Beglaubigungs- und Informationsterminal (n)Czech POINT (Terminal national tchčque d'information, d'authentification de documents et de dépôt de dossiers) (m)
D. O. R. reaktor moderovaný těžkou vodou a chlazený organickým chladivemZheavy water moderator organic cooled reactor D.O.R.schwerwassermoderierter und mit organischer Flüssigkeit gekühlter Reaktor D.O.R.
DAF (s dodáním na hranici)ZDAF (delivered at frontier)DAF (frei Grenze, geliefert Grenze)DAF (Rendu frontiere)
dalbyZdolphinsDalbenducs d'albe
dálkový průzkum zeměZEarth observation technique; remote sensingFernerkundungobservation terrestre; télédetection
dálnice nebo dvouproudé silnice s obdobnými vlastnostmiZmotorways or dual carriageways with similar characteristicsAutobahnen oder Strassen mit zwei Richtungsfahrbahnen, die ähnliche Merkmale wie Autobahnen aufweisen
dálnopisZtelex terminalFernschreibgeräteappareil télex
další odborné vzděláváníZadvanced vocational trainingberufliche Weiterbildungperfectionnement professionnel
další osoby
další prodejZresaleWeiterverkauf, Wiederverkauf, rrevente
další prodejceZresellerWiederverkäuferrevendeur
další vzdělávánífurther educationWeiterbildung (f)formation continue (f)
další zaměstnáníZanother jobandere Arbeitautre emploi
daňtaxSteuer (f)taxe, impôt (f,m)
daň z hlavyZpoll taximpot de capitation
daň z kapitáluPcapital dutyGesellschaftsteuer taxe d'apport
daň z obratuZturnover taxUmsatzsteuertaxe sur le chiffre d'affaires
daň z pojistnéhoZpremium taxtaxe sur les primes
daň z přidané hodnotyvalue added taxMehrwertsteuer (f)taxe sur la valeur ajoutée (f)
daň z příjmu (fyzických a právnických osob)income tax (of natural and legal persons) / personal and corporate income taxEinkommensteuer / Körperschaftsteuer (f)impôt sur le revenu (des personnes physiques et morales) (m)
daň ze ziskuZIncome taxErtragsteuerimpot sur le résultat
dančí hřbetsaddle of venison cimier de daim (m)
daně z výrobků a služebZtaxes on goods and servicesSteuern auf Waren und Dienstleistungentaxes grevant les biens ou services
daňová jistotaZtax bondSteuerbürgschaftengagement fiscal
daňová správa Tax AdministrationSteuerverwaltung (f)administration fiscale (f)
daňové právoZtax lawSteurrechtdroit fiscal
daňové příjmytax revenuesrecettes fiscales (fpl)
daňové přiznáníZtax declarationSteueranmeldungdéclaration fiscale
daňové zatíženíZtax burdenSteuerlast / Steuerbelastungcharge fiscale
daňový podvodtax fraudfraude fiscale (f)
daňový poplatníktaxpayerSteuerzahler (m)contribuable (m)
daňový únikZtax evasionSteuerbetrug, Steuerhinterziehungfraude fiscale
daňový základZtax baseSteuerbemessungsgrundlageassiette imposable
ďas americkýZAmerican anglerAmerikanischer Seeteufelbaudroie d'Amérique
ďas černobřichýZblackbellied anglerBudegassa-Anglerfischbaudroie rousse
ďas mořskýZanglerfish, monkSeeteufelbaudroie
ďasovitíNanglerfishSeeteufelbaudroies
dát (podnět k vytvoření…)give rise to, suggest; (to establish); initiate (the establishment of )veranlassen (eine Erstellung…)suggérer (la création ...)
dát k dispozici; poskytnoutprovidemettre ŕ disposition, fournir
data k řízeníZcontrol dataKontrolldaten x
databanka individuálních údajů (BDI)ZIndividual Data Bank (BDI)Datenbank für Individualdaten (BDI)banque de données individuelles (BDI)
datová službadata serviceDatendienst (m)service des données (m)
datový souborZdata file, data setDateifichier, ensemble de données
datum vyjetí ze stání/čas zahájení pojížděníPoff-block date/off-block timexx
datum výsevuZsowing dateAussaattermindate de semis
dávkaZconsignmentPartielot
dávkaZlevyAbschöpfungprélevement
dávka pacientoviZpatient dosePatientendosis edose du patient f
dávka spoluodpovědnostiZco-responsibility levyMitverantwortungsabgabeprélevement de coresponsabilité
dávka v nezaměstnanostiunemployment benefitArbeitslosengeld (n)allocations-chômage (fpl)
dávka z výroby cukruZsugar product levycotisation la production du sucre
dávka z výroby inulinuZinulin production levycotisation a la production d'inuline
dávka z výroby isoglukosyZisoglucose production levycotisation a la production d'isoglucose
dávka ze skladování cukruZsugar storage levycotisation au stockage du sucre
dávková úroveňPdose levelDosisgrenzwert rniveau de dose m
dávkovačZinjector systemneuvedenosysteme d´injection
dávkovací profilZDosing pointDissierstellePoint d'injection
dávky sociálního zabezpečeníZsocial security benefitsLeistungen der sozialen Sicherheitprestations de sécurité sociale
dávky v hotovosti nebo v naturáliíchZconsideration in cash or in kindx
dávky v invaliditěZinvalidity benefitsLeistungen bei Invaliditaetprestations d'invalidité
dávky v nezaměstnanostiZunemployment benefitsLeistungen bei Arbeitslosigkeitprestations de chomage
dávky v případě nemoci z povoláníZbenefits in respect of occupational diseasesLeistungen bei Berufskrankheitenprestations de maladies professionnelles
dávky z náhražkového cukru a isoglukosy v kvótě CZlevies on substitute C sugar and isoglucoseprélevements sur le sucre et l'isoglucose C de substitution
dávky z nevyvezeného cukru a isoglukosy v kvótě CZlevies on C sugar and isoglucose not exportedprélevements sur la production de sucre et d'isoglucose c non exportée
dceřiná společnost, dceřiný podnikZsubsidiaryTochtergesellschaft, Tochterunternehmenfiliale
DDP (s dodáním clo placeno) ZDDP (delivered duty paid)DDP (verzollt, geliefert verzollt)DDP (Rendu droits acquittés)
DDU (s dodáním clo neplaceno)ZDDU (delivered duty unpaid)DDU (Frei unverzollt, geliefert unverzollt)DDU (Rendu droits non acquittés
debetní položky (aktiva)Zdebit ("positive") itemsAktivaéléments débiteurs ("positifs")
decilZdecileDezile (Zehnstelle)décile
dědičné poruchyZhereditary defectstare héréditaire
defibrilátorPdefibrillatorDefibrillator rdéfibrillateur m
deficit přístupu Zaccess deficitZugangsdefizitdéficit d'acces
deficit vládního rozpočtu přesáhne 3 % HDPa public budget deficit in excess of 3 % of (its) GDPle déficit du budget national dépasse 3 % du PIB
Definice a klasifikace jakostních tříd oceli
(evropská norma EN 10 020)
ZDefinition and Classification of Grades of Steel
(European Standard EN 10 202)
Begriffsbestimmungen für die Einteilung des Stähle
(EN 10 020)
Définition et classification des nuances d'acier (norme EN 10 020)
definice těžkých jehňatZdefinition of lamb fattened as heavy carcassesdéfinition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
definovat (cíle…)define (objectives …)definieren (Ziele …)définir (des objectifs…)
deflátor HDPZGDP deflatorBIP Deflator déflateur de PIB
deflátor osobní spotřebyZprivate consumption deflatorimpliziter Preisindex des privaten Verbrauchsdéflateur de la consommation privée
deflátor tržebZdeflator of salesDeflator der Verkaeufedéflateur des ventes
deflování indexuZdeflating of the indexDeflationierung des Indexdéflation de l'indice
deforestace a degradace lesů, které s sebou přináší změna klimatudeforestation and forest degradation, which are the result of climate changedéforestation et dégradation des foręts liées au changement climatique (f,f)
deformace vzniklé během válcováníZdeformations producet during the rolling processvom Walzen herrührenden Einschniten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungenreliefs obtenus au cours du laminage
deformace, vážnáZdisfigurement, severeEntstellung, schweredéfiguration grave
degradace lesůforest degradationdégradation des foręts (f)
degradace půdysoil degradationdégradation du sol (f)
dehetZtarTeergoudron
dehydraceZdehydrationEntwässerung, Dehydrierungdéshydration
dehydrované druhy másla, dehydrované másloZdehydrated butters, dehydrated butterdehydrierte Buttersorten, entwässerte Butterbeurre déshydraté
dekantace, čiřeníZdecantingDekantationdécantation
deklarace komponentů Zdeclaration of ingredientsdéclaration des ingrédients
Deklarace o potravinovém zajištění světaZDeclaration on World Food Securitydéclaration sur la sécurité alimentaire mondiale
deklarantZdeclarantAnmelderdéclarant
dekontaminaceZdecontaminationDekontaminierungdécontamination
dekorativní hrnkové rostlinyZpotted ornamental plantsZierpflanzen in Töpfenplantes d'ornement en pots
dekorativní zeleňZornamental foliageBlattwerk sfeuillages
delegát ; člen delegacedelegate ; member of delegationmembre de la délégation (ev. délégué)
dělené masoZfilletfilet
dělení (cenných papírů)Zsplitting upSplitfractionnement
deletovaná vakcína GI
ZGI deleted vaccinevaccin GI délété
délka plavidla měřená mezi kolmicemiPlength of vessels measured between perpendiculars
délka úvěruZduration of the creditKreditlaufzeitdurée du crédit
demi glacedemi-glacedemi-glace (f)
demografická transformaceZdemographic transitiondemographischer Übergang transition démographique
demografické zázemíZdemographic backgrounddemographischer Hintegrundcontexte démographique
demografický vývojdemographic developmentsévolution démographique (f)
demonstraceZdemonstrationDemonstrationdémonstration
demontážZdismantlingRückbaudémantelement
demontáž lodídismantling of shipsdémantčlement (m) des navires
demontáž lodídismantling of shipsdémantčlement des navires (m)
den konání volebZpolling dayscrutin
den připsání (valuta)Zvalue dateWertstellungsdatumdate de valeur
denní a týdenní doba odpočinkuZdaily and weekly rest periodstägliche und wöchentliche Ruhezeitendurées des repos journalier et hebdomadaire
denní dávkaZdaily dosedose journaliere
denní doba řízeníZdaily driving timeTageslenkzeitdurée journaliere de conduite
denní doby odpočinkuZdaily rest periodsTagesruhezeitenpériodes de repos journalier
denní krmná dávkaZdaily rationration journaliere
denní marginZdaily margintäglicher Einschussatzmarge journaliere
denní příspěvekZdaily subsistence allowanceTagegeldindemnité journaliére
denominaceZdenominationStückelungvaleur unitaire
depistážZscreening testsdépistage
depozice kyselých látekZacid depositiondépot acide
depozitářZdepositaryVerwahrerdépositaire
depozitní certifikátyZdepositary receiptsAktienzertifikatecertificats d´actions
DEQ (s dodáním z nábřeží)ZDEQ (delivered ex-quay)DEQ (frei Kai, ab Kai)DEQ (Rendu a quai)
derivátové nástroje s pákovým efektemZleveraged derivative instrumentsfremdfinanzierte derivative Instrumente (leveraged derivatives)instruments dérivés a effet de levier
deriváty, derivátové nástrojeZderivatives, derivative instrumentsabgeleitete Instrumente, derivative Instrumenteinstruments dérivés
DES (s dodáním z lodi)ZDES (delivered ex-ship)DES (Frei "Ex-Ship", frei Schiff, ab Schiff, ex ship)DES (Rendu "ex ship")
deska na bázi dřevaPwood-based panelHolzwerkstoff rpanneau a base de bois m
destilace obilné záparyZdistillation of mash of cerealsDestillieren von Getreidemaischdistillation d'un moűt de céréales
destilační zařízeníZdistillation plantinstallation de distillation
detekce protilátekZdetection of antibodiesTest zum Nachweis von Antikörperdépistage des anticorps
detekční limitPlimit of detectionmarge d´erreur
detekční limitZdetection limitNachweisbarkeitsgrenzelimite de détection
detekční rámsecurity screeningportique de détection
detektor s diodovým polemZdiode-array detector
dětský zádržný systémZchild restraint systemKinderhaltesystemsysteme de retenue pour enfants
devitalizovat buňkyZkill the cellstuer les cellules
devizová rizikaZforeign-exchange risksWechselkursrisikenrisques de change
dezertdessertdessert (m)
dezert Harlekýn harlequin dessertgâteau Arlequin (m)
dezinfekceZDisinfectionDesinfektionDésinfection
diabetesZdiabetesDiabetesdiabete
diagnostická činidlaZdiagnostic reagentsDiagnosereagenzienréactifs de diagnostic
diagnostická laboratořZdiagnostic laboratoryDiagnoselaboratoriumlaboratoire de diagnostic
diagnostická referenční úroveňPdiagnostic reference leveldiagnostischer Referenzwert rniveau de référence diagnostique m
diagnostika in-vitroZin-vitro diagnosticIn-vitro-Diagnosediagnostic in vitro
dialog mezi kulturami / mezikulturní dialogdialogue between cultures / intercultural dialoguedialogue (m) entre les cultures / dialogue (m) interculturel
diclazuril Zdiclazuril diclazuril
dietní margarínZdiet margarineDiätmargarinemargarine diététique
diferenciálPdifferentialDifferential sdifferentiel m
digitálně šířený obsahPdigital content
digitální dividendadigital dividenddividende numérique (m)
digitální infrastrukturaZdigital infrastructuredigitale Infrastrukturinfrastructure numérique
digitální mobilní buňkové systémyZdigital cellular mobile systemsdigitale zellulare Mobilfunksystemensystemes numériques cellulaires mobiles
digitální mobilní rádiové službyZdigital mobile radio-based servicesmobile Funkdiensteservices de radiocommunications mobiles numériques
digitální revolucedigital revolutionrévolution (f) numérique 
digitální síť integrovaných služebZintegrated services digital network (ISDN)xx
digitální telefonní přípojkadigital telephone connectionprise téléphonique numérique
digitální záznamZdigital recordingDigitalaufnahmeenregistrement numérique
dílčí šarže, dílčí partieZsub-batch, sub-lotTeilpartiesous-lot
dílčí sekvence genuZpartial sequence of a geneTeilsequenz eines Gensséquence partielle d´un gene
dílčí účetnictvíZpartial accountsTeilbuchführungcomptes partiels
dílčí vzorekZincremental sampleéchantillon élémentaire
dílčí vzorekZincremental sample; primary sampleEinzelprobeéchantillon élémentaire; prélevement élémentaire
dioptrické brýleZcorrective eye-glassesKorrektionsbrillenlunettes ŕ verres correcteurs
dioxid močovitýPthiourea dioxideThioharnstoffdioxiddioxide de thio-urée
diplomatická misediplomatic missiondiplomatische Mission (f)mission diplomatique (f)
diplomatické zastoupenídiplomatic representation / missiondiplomatische Vertretung (f)représentation diplomatique (f)
diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaciZdiplomas, certificates and other evidence of formal qualificationsDiplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweisediplomes, certificats et autres titres
disiřičitan amonnýZammonium bisulphiteAmmoniumbisulfitbisulfite d'ammonium
diskontní bankaPdiscounting bankDiskontbankbanque d'escompte
diskontní makléřZdiscount brokerDiskontmaklercourtier d'escompte
diskontní sazbaZdiscount rateAbzinsungssatztaux d'actualisation
diskontováníZdiscountingDiskontierung, Abzinsungactualisation
diskové pružinyZdiscs springsTellerfedernressorts ayant la forme de disques
diskriminace na základě země původu společnostiZdiscrimination on the basis of a company's country of origindiskriminierende Behandlung (Diskriminierung) nach dem Herkunftsland der Gesellschaftdiscrimination en raison du pays d'origine des sociétés
distanční vzděláváníZdistance educationFernlehreéducation á distance
distribuční franšízaZdistribution franchiseVertriebsfranchisefranchise de distribution
distribuční sítěZdistribution networksVertriebsnetzeréseaux de distribution
diverzifikace plodinZdiversification of cropsAuffächerung der Kulturendiversification des cultures
diverzifikace zdrojů energiediversification of energy sourcesdiversification des sources d'énergie (f)
diverzifikace zdrojů energie / energetických zdrojůdiversification of energy sources / of sources of energydiversification des sources d'énergie (f)
diverzifikované a přiměřené dodávky zkapalněného zemního plynudiverse and adequate LNG supply approvisionnement diversifié et adéquat en GNL (m)
diverzifikovat zdroje energie diversify the sources of supplydiversifier l’approvisionnement énergétique
divize (Státní úřad pro kontrolu léčiv)division (State Institute for Drug Control)Division (Staatsinstitut für Arzneimittelkontrolle) (f)division (f) (Institut national pour le contrôle des médicaments)
divize ICESZICES DivisionsICES-Bereichendivisions CIEM
dlouhá poloautomatická střelná zbraň, jejíž zásobník a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři nábojeZsemi-automatic long firearm whose magazine and chamber can together hold more than three roundshalbautomatische Langfeuerwaffe, deren Magazin und Patronenlager mehr als drei Patronen aufnehmen kannarme a feu longue semi-automatique dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches
dlouhá tunaZlong tonlong tontonne longue
dlouhé jednoranové střelné zbraně s drátkovým vývrtemZlong firearms with single-shot rifled barrelslange Einzellader-Feuerwaffen mit gezogenem Lauf / gezogenen Läufenarmes a feu longues a un coup par canon rayé